Pro školní rok 2017/2018 otvíráme 4 obory, jeden zcela nový – NÁBYTKÁŘSTVÍ

OBCHODNÍ AKADEMIE, AGROPODNIKÁNÍ a INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE jsou typické maturitní obory, které nabízíme již dlouho. Zcela novým oborem je NÁBYTKÁŘSTVÍ. Je to také maturitní obor, ale typu L – s větší dotací odborné praxe a má jednu nespornou výhodu: ve 3 ročníku můžete vykonat zkoušku a získat výuční list, všichni pak ve čtvrtém ročníku konáte maturitu…. Není to zajímavé?

Dny otevřených dveří jsou 9. listopadu 2017 od 8:00 do 15:00 a sobota 9. prosince 2017 od 8:00 do 12:00, dále po telefonní domluvě na 739 235 611 nás můžete navštívit kdykoliv.

Přihlášky podávejte do 1. března 2018. Níže uvádíme podrobnější informace ke každému oboru a na konci naleznete KRITERIA  PRO PŘIJETÍ. Dotazy: reditel@sosklobouky.cz nebo 739 235 611.

Zde naleznete formulář pro podání přihlášky ke studiu


NÁBYTKÁŘSTVÍ 

Kód a název oboru:        33–41–L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Informace o studiu:     Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Díky velkému rozsahu praktické výuky (viz učební plán) lze ve 3 ročníku vykonat zkoušku a získat výuční list, studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: N1.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách dřevozpracující výroby v povolání nábytkářský (dřevařský) technik v pozicích středních technickohospodářských funkcí, např. v oblasti dřevařství, nábytkářství, čalounictví. Při zajišťování výroby se uplatní jako mistr, technolog ve výrobním provozu nebo jako operátor ve všech oblastech výroby.

Je připraven na ovládání a řízení technologických procesů zpracování dřevařských surovin na výrobky ve výrobním procesu a ke kontrole těchto procesů, k odbornému používání výrobních zařízení, k ovládání základních typů zařízení pro příjmovou, skladovou a provozní manipulaci. Umí používat základní ruční vybavení truhláře i nejmodernější elektrické nářadí. Je schopen kontrolovat a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Technické výkresy dokáže číst a kreslit, umí zpracovat kompletní technickou dokumentaci a to ručně, nebo na počítači s využitím počítačové grafiky a dalších počítačových programů používaných v oblasti dřevařství a nábytkářství. Absolvent připraven ke studiu na vysoké škole a na vyšší odborné škole i vstup do praxe.

Více informací na STUDIUM/OBORY.


OBCHODNÍ AKADEMIE

Kód a název oboru:        63–41–M/02 Obchodní akademie

Informace o studiu:     Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro dívky i pro chlapce. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: O1.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru obchodní akademie je kvalifikovaným pracovníkem, který disponuje odborností v ekonomické oblasti. Uplatní se na trhu práce především jako ekonom, účetní, referent personálního oddělení, finanční referent, referent propagace, distribuce, odbytu, zásobování, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, pracovník v logistice, statistik, referent ve státní správě, pracovník celní správy, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích.

Absolvent obchodní akademie používá dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh. Je schopen založit a provozovat soukromou firmu, zajišťovat ji po stránce personální, účetní i daňové. Je připraven ke studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách převážně ekonomického směru.

Více informací na STUDIUM/OBORY.


 AGROPODNIKÁNÍ

Kód a název oboru:        41–41–M/01 Agropodnikání

Informace o studiu:     Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro dívky i pro chlapce. V rámci studia žák má možnost získat zdarma řidičský průkaz skupiny T a B. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: A1.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent uvedeného oboru se uplatní zejména ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby. Může však vést živnost a podnikat také ve službách pro zemědělství, na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a obnovy venkova včetně agroturistiky.

Uplatní se zejména jako zemědělský technik agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, prodejce služeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven i ke studiu na vysokých školách a na vyšších odborných školách zaměřených především na zemědělství, tvorbu a ochranu životního prostředí, zpracování zemědělských produktů, školy s přírodovědným zaměřením.

Více informací na STUDIUM/OBORY. 


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Kód a název oboru:        18–20–M/01 Informační technologie

Informace o studiu:     Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: I1.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent uvedeného oboru vzdělání je kvalifikovaným pracovníkem, který disponuje vysokou odborností v oblasti technického i programového vybavení počítače, znalostí jednoho světového jazyka a dovedností pracovat s odbornými texty. Uplatnění najde na pozicích se zaměřením na hardware, a to jak při návrhu, tak při realizaci HW řešení, při projektování, realizaci a administraci sítí, při vývoji aplikací, webových projektů nebo informačních systémů, zvládne instalaci a správu aplikačního SW a operačních systémů, uplatnění najde též při kvalifikovaném prodeji prostředků IT včetně poradenství nebo při poskytování obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT. Může vést živnost a podnikat v uvedených oblastech.

Uplatní se zejména jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, návrhář webových aplikací, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT či tester SW.

Po složení maturitní zkoušky je absolvent rovněž připraven nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání, zejména ke studiu na fakultách elektrotechniky a informatiky vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených na informatiku a příbuzné obory.

Více informací na STUDIUM/OBORY.


Kritéria pro první kolo přijímacího řízení na MěSOŠ Klobouky u Brna pro školní rok 2017/2018

pro obory:
18-20-M/01 informační technologie, název ŠVP Informatika v ekonomice,
33–41–L/01 operátor dřevařské a nábytkářské výroby, název ŠVP Nábytkářství,
41-41- M/01 agropodnikání,
63-41-M/02 obchodní akademie.
Vše denní forma studia, délka studia 4 roky, ukončení maturitní zkouškou. Do každého oboru je přijímáno v 1. kole 30 žáků. Na odvolání je určeno 0 míst.

1) Nezbytnou podmínkou účasti na přijímacím řízení je včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky (nejpozději do 1. března 2018) s potvrzením známek z 8. a 9. ročníku ředitelem ZŠ. Jako doklad o klasifikaci poslouží také ověřená kopie vysvědčení.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vyžadujeme pouze u oborů Agropodnikání a Operátor dřevařské a nábytkářské výroby/Nábytkářství. Dále mohou být součástí přihlášky potvrzení, případně diplomy z olympiád, ověřené základní školou.

2) Uchazeči budou hodnoceni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky hodnocené CERMATEM (dále jen JPZ) z matematiky a JPZ z českého jazyka a literatury a podle výsledků studia na ZŠ. Další, tzv. školní přijímací zkouška, se nekoná.

3) Ředitel školy stanovil kritéria pro přijetí do 1. ročníku takto:
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni v každém oboru zvlášť podle:

a) výsledků JPZ (test z matematiky a test z českého jazyka a literatury):
• hodnocení z testu z matematiky                                                   maximálně 50 bodů
• hodnocení z testu z českého jazyka a literatury                      maximálně 50 bodů

b) výsledků studia na ZŠ a umístění na olympiádách               maximálně 50 bodů
• kde body hodnotící prospěch ze ZŠ (max. 35) se určí následujícím způsobem:
– vypočítají se průměry známek odděleně za 1. a 2. pololetí osmého a za 1. pololetí devátého ročníku tak, že se sečtou všechny známky na vysvědčení mimo známky z chování a podělí se jejich počtem;
– dále se sečtou takto vypočítané průměry za 1. a 2. pololetí osmého a za 1. pololetí devátého ročníku a součet se dělí třemi, získáme výsledný průměr;
– výsledný průměr se přepočte na body tak, že se odečte od čísla 3,50, zaokrouhlí na dvě desetinná místa a vynásobí číslem 100.
• a body za umístění v olympiádách (max. 15 bodů):
– za umístění v okresním kole: 1. – 3. místo 8 bodů; 4. – 7. místo 5 bodů a 8. – 10. místo 3 body;
– za postup do krajského kola 2 body, za umístění: 1. – 10. místo dalších 5 bodů..

c) Celkově je možné získat maximálně 150 bodů.

d) Uchazeči se řadí podle celkového součtu bodů získaných podle kritérií a) a b). V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší celkový výsledek JPZ, pak test z matematiky a nakonec body za prospěch na ZŠ.


Zde budou zveřejněny výsledky v květnu 2018:

Výsledky přijímacího řízení MěSOŠ Klobouky u Brna 2018

Podle evidenčního čísla přihlášky, které naleznete na pozvánce ke zkoušce se seznamte se svými výsledky v přijímacím řízení. Termín zveřejnění v květnu 2018 bude upřesněn.

Zápisový lístek předejte do deseti dnů od tohototo data buď osobně nebo zašlete poštou na adresu:  MěSOŠ Klobouky u Brna, nám. Míru 6, 691 72 Klobouky u Brna. V případě jakýchkoliv dotazů volejte 739 235 611.

Zveřejněno ??. května 2018

Mgr. Josef Žáček v.r.

ředitel školy