Konzultace s rodiči školy 8.1.2019

Vážení rodiče,

zveme Vás na pravidelné schůzky rodičů školy s vyučujícími, které proběhnou dne 8.1.2019 v čase 16:15-17:45. Schůzky proběhnou formou individuálních konzultací s vyučujícími. Těšíme se na Vás.

Závěrem přeji všechno nejlepší, hodně štestí a pohody v novém roce 2019.

 

Mgr. Vítězslav Kurz

Den otevřených dveří – důležité

Den otevřených dveří – důležité

Na základě dotazů bychom rádi touto cestou znovu upozornili, že den otevřených dveří se koná dne 8.12.2018 od 8.00 hodin. Chybou tisku se dostala do jistých zdrojů chyba, která informuje o dni 1.12.2018 – tento údaj není pravdivý. Omluvte prosím toto nedopatření, těšíme se na Vaši nášvětvu.

Mgr. Vítězslav Kurz

ředitel školy

Plán praxí pro školní rok 2018/2019

Plán praxí pro školní rok 2018/2019

Součástí výuky na MěSOŠ Klobouky u Brna je také praxe žáků školy, která je důležitá pro jejich budoucí povolání. Naše škola nabízí praxi studentům u prověřených partnerů, u kterých je záruka budoucího přínosu. Praxe v jednotlivých oborech a ročnících je uskutečňována následovně:

 

Plán předmětu praxe pro školní rok 2018 – 2019

Praxe studentů oboru Agropodnikání

Studijní obor : 41 – 41 – M / 001

Rozsah předmětu praxe :

Ročník 1. 2. 3. 4.

Učební praxe rozvrhová

V hodinách za týden 1 – 1 1

Učební praxe – – 3 –

(blok v týdnech)

Odborná zemědělská 2 2 2 1

praxe(blok v týdnech)

Odborná zemědělská 1 2 1 1

praxe(individuální)

Rozsah předmětu praxe a témata praxe jsou stanovena podle osnov praxe – dok. z 9.8.2000

Čj. 25057/2000 – 23

Ročník A1:

Odborná zemědělská praxe : / délka praxe 2 týdny /

Místo praxe : Agro Monet Moutnice ,Vinařství Valihrach ,

Zemědělské právní subjekty v regionu školy

Studenti budou vykonávat praxi společně pod stálým pedagogickým dozorem.

Pedagogický dozor určí škola.

Termín praxe: 10.6. – 21.6.2019

Náplň praxe: Ošetřování porostů za vegetace.

Ročník A2:

Odborná zemědělská praxe : / délka praxe 2 týdny /

Místo praxe : Agro Monet Moutnice,Vinařství Valihrach, případně jiné zemědělské právní subjekty na základě řádně uzavřené smlouvy.

Studenti budou vykonávat praxi společně pod stálým pedagogickým dozorem, dozor určí škola.

Termín praxe: 10.6. – 21.6.2019

Náplň praxe: Ošetřování porostů za vegetace.

Ročník A3:

Učební praxe bloková: / délka praxe 3 týdny /

Termín praxe : 1. týden 12.9. – 14.9.2018, 24. – 25.9.2018

Vyučující Ing. F. Koráb a učitelé MěSOŠ

2. týden 18.3. – 22.3.2019

Vyučující Ing. F. Koráb , Ing. J. Zelinka

3. týden 13.5. – 17.5.2019

Vyučující Ing. F. Koráb , Ing. J. Zelinka

Místo praxe: Pozemky , stáje a provozy zemědělských právních subjektů

ROŽIVA Kašnice a.s. Agro Monet Moutnice, ZEMOS Velké Němčice

ZEČI Boleradice , Jezdecká škola Uherčice

Náplň praxe : Dle učebních osnov předmětu praxe.

Odborná zemědělská praxe (individuálně na podnicích):

Studenti budou praxi vykonávat jako individuální provozní praxi ve vybraných zemědělských právních subjektech na základě písemné smlouvy mezi MěSOŠ Klobouky a podnikem.

Termín praxe: 10.6. – 21.6.2019 /2 týdny /

Náplň praxe: Organizace a řízení letních prací v zemědělském podniku.

Ročník A4:

Provozní praxe ekonomická/odborná/: / rozsah 1 týden /

Termín praxe : 7.5. – 11.5.2018

Jedná se o ekonomickou praxi se zaměřením na provedení rozboru hospodaření zemědělského právního subjektu na úseku RV a ŽV. Student vypracuje samostatnou odbornou práci dle zadané osnovy od vyučujícího ekonomických předmětů. Práce bude obsahovat:

– charakteristiku podniku

 • rozbor hlavních ukazatelů hospodářské činnosti

 • výhled hospodaření pro příští rok

 • vlastní zhodnocení úrovně podniku

Místo praxe: Jednotlivé vybrané podniky na základě individuálně uzavřené smlouvy

Pedagogický dozor: Odborní učitelé praxe a vyučující ekonomických předmětů

Odborná zemědělská praxe individuální:

Místo praxe:

Pracoviště: Agro Monet Moutnice a.s.

ROŽIVA Kašnice a.s.

Jezdecká škola Uherčice

Pozemky , stáje a provozy zemědělských právních subjektů se kterými má MěSOŠ Klobouky uzavřenou smlouvu

.

Náplň práce:

1. ročník – nácvik základních dovedností v RV a ŽV

– základní dovednosti při ošetřování telat a mladého skotu

 • práce při ošetřování polních plodin

– péče o pracovní prostředí

– zjišťování meteorologických prvků

2. ročník – práce při ošetřování a krmení jednotlivých kategorií skotu prasat, obsluha

stájové mechanizace, péče o pracovní prostředí.

– práce s malou mechanizací při pěstování rostlin

– příprava mechanizačních prostředků k práci , údržba a čištění

– systematické sledování meteorologických prvků

3. a 4.ročník – organizační a řídící práce v provozu

– práce na sekretariátu školy

– vedení základní evidence včetně mzdové

– využití výpočetní techniky v provozu

Kontrola a hodnocení individuální praxe:

Každý student je povinen vést deník individuální praxe. Zápis v deníku praxe vyhodnocuje vyučující ihned po skončení praxe.

Kontrolu průběhu praxe zajistí Ing.František Koráb.

.

Praxe studentů oboru Obchodní akademie.

Studijní obor : 63-41-M/004

1. ročník OA bez praxe

2. ročník OA – bez praxe

4.ročník OACvičná kancelář:

Praktická výuka pro celý rok.

Praxe (učební):

Termín praxe: 23.4. – 26.4.a 29.4. 2019 /může být upřesněno dle stát.maturit/

Místo praxe: Učebny MěSOŠ Klobouky

Praxe studentů oboru Informatika v ekonomice.

Studijní obor: 63-41-M/040

 1. ročník IE – bez praxe

 2. ročník IE:

Praxe provozní v podnicích:

Termín praxe: 10.6. -21.6.2019(2 týdny)

Místo praxe : Vybrané podniky se kterými bude uzavřena smlouva

Odborný dozor: Učitelé VYT. V průběhu praxe studenti zpracují odbornou práci dle . pokynů vyučujících VYT. Hodnocení praxe proběhne při veřejné

prezentaci odborné práce.

Kontrola praxe: Ing. Libor Šedivý

 1. ročník IE:

Praxe provozní v podnicích:

Termín praxe : 13.5. – 24.5.2019(2týdny)

Odborný dozor: Učitelé VYT. V průběhu praxe studenti zpracují odbornou práci dle . pokynů vyučujících VYT. Hodnocení praxe proběhne při veřejné

prezentaci odborné práce.

Místo praxe : Vybrané podniky se kterými bude uzavřena smlouva.

Kontrola praxe: Ing. Libor Šedivý

4. ročník IE: Učební praxetermín: 23.4.-26.4.a 29.4.2019 /může být upřesněno dle st.maturit/.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při výuce praxe

Všichni vyučující praxe jsou povinni před zahájením výuky provést poučení studentů o BOZP, zodpovídají za správné ustrojení a vybavení ochrannými pomůckami, zodpovídají za dodržování bezpečnostních předpisů po celou dobu praxe. Při výuce mimo prostory školy musí mít sebou vyučující příruční lékárničku.

Mgr. Vítězslav Kurz                                               Ing. František Koráb

ředitel školy                                                            vedoucí učitel praxe

                                                                            

 

Mgr. Vítězslav Kurz

ředitel školy

Den otevřených dveří 8.11. s 8.12. 2018

Den otevřených dveří 8.11. s 8.12. 2018

Jako každým rokem škola otevírá své dveře široké veřejnosti a v případě zájmu o studium na naší škole poskytne vešké informace. Dny otevřených dveří se u nás konají ve dva termíny 8.11.2018 (čtvrtek) a to celý den až do odpoledních hodin a poté také 8.12.2018. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Sledujte nás také na Facebooku:

https://www.facebook.com/mesoskloboukyubrna/

Představení studijního oboru – Nábytkářství

Představení studijního oboru – Nábytkářství

Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Díky velkému rozsahu praktické výuky ve spolupráci s firmou Blanář nábytek a.s. získávají žáci velkou míru zkušeností přímo z praxe, případně navázet kontakt s budoucím zaměstnavatelem. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: N1-N4.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách dřevozpracující výroby v povolání nábytkářský (dřevařský) technik v pozicích středních technickohospodářských funkcí, např. v oblasti dřevařství, nábytkářství, čalounictví. Při zajišťování výroby se uplatní jako mistr, technolog ve výrobním provozu nebo jako operátor ve všech oblastech výroby.

Je připraven na ovládání a řízení technologických procesů zpracování dřevařských surovin na výrobky ve výrobním procesu a ke kontrole těchto procesů, k odbornému používání výrobních zařízení, k ovládání základních typů zařízení pro příjmovou, skladovou a provozní manipulaci. Umí používat základní ruční vybavení truhláře i nejmodernější elektrické nářadí. Je schopen kontrolovat a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Technické výkresy dokáže číst a kreslit, umí zpracovat kompletní technickou dokumentaci a to ručně, nebo na počítači s využitím počítačové grafiky a dalších počítačových programů používaných v oblasti dřevařství a nábytkářství. Absolvent připraven ke studiu na vysoké škole a na vyšší odborné škole i vstup do praxe.

Představení studijního oboru – Informační technologie

Představení studijního oboru – Informační technologie

Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: I1-I4.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent uvedeného oboru vzdělání je kvalifikovaným pracovníkem, který disponuje vysokou odborností v oblasti technického i programového vybavení počítače, znalostí jednoho světového jazyka a dovedností pracovat s odbornými texty. Uplatnění najde na pozicích se zaměřením na hardware, a to jak při návrhu, tak při realizaci HW řešení, při projektování, realizaci a administraci sítí, při vývoji aplikací, webových projektů nebo informačních systémů, zvládne instalaci a správu aplikačního SW a operačních systémů, uplatnění najde též při kvalifikovaném prodeji prostředků IT včetně poradenství nebo při poskytování obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT. Může vést živnost a podnikat v uvedených oblastech.

Uplatní se zejména jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, návrhář webových aplikací, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT či tester SW.

Po složení maturitní zkoušky je absolvent rovněž připraven nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání, zejména ke studiu na fakultách elektrotechniky a informatiky vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených na informatiku a příbuzné obory.

Představení studijního oboru – Agropodnikání

Představení studijního oboru – Agropodnikání

Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro dívky i pro chlapce. V rámci studia žák má možnost získat zdarma řidičský průkaz skupiny T a B. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: A1-A4.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent uvedeného oboru se uplatní zejména ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby. Může však vést živnost a podnikat také ve službách pro zemědělství, na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a obnovy venkova včetně agroturistiky.

Uplatní se zejména jako zemědělský technik agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, prodejce služeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven i ke studiu na vysokých školách a na vyšších odborných školách zaměřených především na zemědělství, tvorbu a ochranu životního prostředí, zpracování zemědělských produktů, školy s přírodovědným zaměřením.

Představení studijního oboru – Obchodní akademie

Představení studijního oboru – Obchodní akademie

Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro dívky i pro chlapce. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: O1.-O4

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru obchodní akademie je kvalifikovaným pracovníkem, který disponuje odborností v ekonomické oblasti. Uplatní se na trhu práce především jako ekonom, účetní, referent personálního oddělení, finanční referent, referent propagace, distribuce, odbytu, zásobování, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, pracovník v logistice, statistik, referent ve státní správě, pracovník celní správy, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích.

Absolvent obchodní akademie používá dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh. Je schopen založit a provozovat soukromou firmu, zajišťovat ji po stránce personální, účetní i daňové. Je připraven ke studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách převážně ekonomického směru.

Z výstavy drobných hospodářských zvířat v Hodoníně

Z výstavy drobných hospodářských zvířat v Hodoníně

Ve dnech 25. – 27.10.2018 se konala okresní výstava králíků, drůbeže a holubů v Hodoníně. Chovatelé zde vystavovali celkem asi 1000 ks zvířat. Den před vlastní výstavou je nutné provést tzv. bonitaci (posouzení) všech vystavovaných zvířat. Tuto odbornou práci provádějí delegovaní posuzovatelé z celé ČR. Naši studenti ze tříd A2 a A3 oboru agropodnikání při této práci asistují jako zapisovatelé a pomáhají při manipulaci se zvířaty. Tato akce umožňuje našim studentům osvojit si některé teoretické znalosti v dané problematice a také podporuje zájem o chov drobného zvířectva u nás.

Fotky z akce v náhledu, těšíme se na další setkání!

Ing. František Koráb, odborný učitel

Plán činnosti na měsíc říjen 2018

Plán činnosti na měsíc říjen 2018

Plán činnosti na měsíc říjen 2018

(tento plán může být dále konkretizován)


Harmonogram úkolů, časový plán
:

– 03. – 04. 10. – veletrh vzdělávání Hodonín

– 03. – 05. 10. – exkurze Praha, 4R

– 16. 10. úterý – měsíční porada, kontrola splnění úkolů počátku školního roku,

– 16. – 17. 10. – veletrh vzdělávání Břeclav

– 28. 10. – státní svátek

– 29. + 30. 10 – podzimní prázdniny

– po schválení VZ – zasedání školské rady

Úkoly k ostatním orgánům:

Odeslání statistických hlášení – ŘŠ, SOŠ, DM, ŠJ, mzdy –

Akce, řídící a kontrolní činnost vedení školy, aj. (zodp.) plnění

Zabezpečení propagace pro nábor – letáčky (HŠ) –

Kontrola přezouvání v učebnách a v tělocvičně (učitelé) –

Kontrola DM – činnost kroužků, příprava stud. na vyučování,

Kontrola archivace dokumentace maturitní zkoušky (ZŘ

spolupráce učitelů a vychovatelů (VV, ŘŠ) –

Náplň práce školy o podzimních prázdninách (ŘŠ) –

Kontrola absence žáků (ŘŠ, TU) –

Kontrola studijních výsledků nejnadanějších a nejslabších žáků (ŘŠ, U) –

Příprava akademie (3. roč., dozor TU 3. roč.). –

Veletrh vzdělávání Hodonín , Břeclav (ZŘ) –

Příprava na oslavy 100.let výročí vzniku Československa (ŘŠ,ZŘŠ,učitelé občanské výchovy)

Nový školní rok 2018/2019

 • třída A1 + O1 v učebně N2K5  (hlavní budova – tzv. Nová škola, 2 poschodí, učebna K5), třídní učitel Mgr. Lukáš Vávra;
 • třída A2   v učebně N2K6  (hlavní budova – tzv. Nová škola, 2 poschodí, učebna K6), třídní učitelka Ing. Barbora Uvírová;
 • ostatním třídám zůstávají učebny stejné jako v loňském roce.

Informace pro studenty budoucího prvního ročníku – ADAPTAČNÍ KURZ

Studenti budoucího prvního ročníku obdrželi informaci k adaptačnímu kurzu dopisem. Uvádím zde odpověď na dotaz jednoho z rodičů: “Peníze jsem zaplatila, ale nevím, jak mám dceru přihlásit?”.

Je pravda, že v dopise nebyla uvedena žádná emailová adresa, byli tam podepsání dva třídní učitelé, současně také budoucí vedoucí adaptačního kurzu.

Pro upřesnění uvádím již nyní názvy studijních oborů, jejich zkratky, označení tříd, jména a emaily třídních učitelů:

informační technologie – IT a nábytkářství – NA, třídy I1 a N1, TU – Mgr. Veronika Krůzová – email  kruzova.veronika@sosklobouky.cz

agropodnikání – AG a obchodní akademie – OA, třídy A1 a O1, TU – Mgr. Lukáš Vávra – email  vavra.lukas@sosklobouky.cz

Při přihlášení uvádějte jméno žáka (prosíme, neuvádějte jméno rodiče), případně třídu I1, N1, A1 nebo O1.

Přihlášení můžete provést několikerým způsobem:

a) při zaplacení poplatku uvést do zprávy: Adaptační kurz + jméno žáka, případně třídu

b) zaslat email některému z na dopise dole uvedených organizátorů, tj. třídních učitelů. Emaily všech učitelů jsou také uvedeny v KONTAKTECH na těchto stránkách.

c) vyjímečně můžete volat 519 419 212 nebo velice vyjímečně psát na email ředitele – reditel@sosklobouky.cz,

ale raději volat než nevědět.

Ještě tuto zprávu využiji k předání další důležité informace: facebook školy s názvem Městská střední odborná škola Klobouky u Brna není hlavní informační kanál a není každodenně obsluhován. Proto, pokud zašlete dotaz na toto médium, může se Vám stát, že Vám nikdo neodpoví nebo odpoví pozdě!!

PŘEJI VŠEM PŘIHLÁŠENÝM PŘÍJEMNÝ POBYT NA ADAPŤÁKU.

24. 7. 2018                                                                                                                                                  Mgr. Josef Žáček

Plán činnosti na měsíc červen 2018

Harmonogram úkolů, časový plán:

– 01. 06., v 9:30        – slavnostní předání mat. vysvědčení všech oborů

– 01. – 22. 06.           – výuka (viz změny) žáků 4. ročníků, kteří neukončili

– 11. – 22. 06.           – praxe studentů A1, A2, A3, I2

– 11. – 12. 06.           – zkoušky autoškola A2 (místo praxe)

– celý červen            – kontrola četnosti známek za II. pololetí (ŘŠ)

– 25. 06                     – zápis známek do pondělí 25. 06. do 12 hodin

– do 25. 06.               – odevzdání přihlášky k MZ žákem pro zkoušky maturitní, opravné nebo náhradní zkoušce MZ (podzim)                                                                –

– poslední týden       – třídnické práce TU (mimo tříd s praxí), úklid tříd, lavic, šatních skříněk

– 26. 06. od 12:00     – závěrečná klasifikační porada

– 27. a 28. 06.           – sportovní  aktivity – upřesní učitel TEV (první den sportovní soutěže a druhý vycházka s TU)

– 27. odp. – 28. 06.   – výlet domova mládeže

– 28. 06., ve 13:00    –  závěrečné posezení všech zaměstnanců

– do 30. 06.               – ŘŠ jmenuje místopředsedy a další členy maturitních komisí MZ (podzim)

– 29. 06. 08:05-10:00 – vydávání vysvědčení, konec 2. pololetí

Akce, řídící a kontrolní činnost vedení školy, aj. (zodp.)

Příprava pololetní finanční uzávěrky (účetní a HŠ)

Upřesnění plánu dovolených (vedoucí útvarů)

Úkoly pro útvar provozní na dobu prázdnin (ŘŠ,HŠ)

Organizační zabezpečení školy v době prázdnin (ŘŠ)

Kontrola čerpání rozpočtu (ŘŠ, účetní)

Závěrečná pedagogická rada (ŘŠ, pedagogové)

Předání učeben a šaten, úklid v kabinetech (TU, ZŘ)

Plán činnosti v přípravném týdnu (ŘŠ)

Projednání čerpání FKSP a plnění KS

Kontrola průběhu plnění KS a závěrečné posezení (všichni)

2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – VÝSLEDKY

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019  – 2. kolo podle evidenčních čísel
SEZNAM PŘIJATÝCH
 (pořadí dle výsledků)
      OBCHODNÍ      AKADEMIE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
evid.čís. výsledek         evid.čís. výsledek
II/OA/1 přijat         II/IT/2 přijat
            II/IT/1 přijat
            II/IT/3 přijat

Plán činnosti na měsíc květen 2018

Plán činnosti na měsíc květen 2018

–   1. 05.  a 8. 05.      – státní svátky                                                             –

–   2. 05. –  4. 05.       – DT a PP SČ MZ A4, I4, O4 (společná část)            –

–   7. 05. – 11.05.      – praxe ekonomická bloková na podnicích A4           –

– 09. 05. – 10. 05.     – praktická maturitní zkouška I4 (profilová část MZ)          –

– 09. 05. – 10. 05.     – praktická maturitní zkouška O4(profilová část MZ)          –

– 14. 05. – 18. 05.     – projektový týden 1. a 2. ročníků                             –

– 14. 05. – 18. 05.     – přípravný týden O4, I4, A4                                     –

– 14. 05. – 18. 05.     – praxe studentů A3, O3, I3                                       –

– 21. 05. – 25. 05.     – praxe studentů O3, I3 (druhý týden)                       –

– 21. 05. – 23. 05.      – ústní maturitní zkoušky O4  (společná i profilová část)-

– 21. 05. – 23. 05.      – ústní maturitní zkoušky  I4 (společná i profilová část)-

– 21. 05. – 23. 05.      – obhajoba maturitní práce A4 (profilová část)        –

– 23. 05. – 25. 05.      – ústní maturitní zkoušky A4 (společná i profilová část)-

– 18. 05.  a 29. 05     – druhé a další kola přijímacího řízení                       –

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACIHO ŘÍZENÍ

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACIHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 najdete v nabídce:

PRO UCHAZEČE / Příjmací řízení

Zápisový lístek předejte do deseti dnů buď zašlete poštou na adresu:  MěSOŠ Klobouky u Brna, nám. Míru 6, 691 72 Klobouky u Brna nebo osobně v době od 8:00 do 15:00 hodin. V případě potřeby jiné doby se dohodněte na předání na čísle 519 419 212.

Zveřejněno 30. dubna 2018

Lyžařský a snowboardový kurz 2018

Lyžařský a snowboardový kurz 2018

Nažehlené sjezdovky s manšestrem, modrá obloha, slunce a mráz. Tak ideální jsme měli podmínky na lyžařském kurzu, který se uskutečnil od 26.2 do 2.3. ve středisku Jasná-Chopok v Nízkých Tatrách. Nejlepší, největší a nejznámější středisko Slovenska a celé střední Evropy, pokud nepočítáme Alpy. 

Ubytovaní jsme byli na chatě Kosodrevina s úžasnou atmosférou, ležící pod Chopkom, přímo na jedné ze  sjezdovek tohoto rozlehlého areálu, v nadmořské výšce 1500 m. Největší výhoda spočívá v tom, že přímo za dveřma chaty si nasadíte lyže, nebo snowboard a jste na sjezdovce. Kurzu se účastnilo 14 žáků, někteří jezdili na sjezdových lyžích, jiní na snowboardu. Výcvik na sjezdovce začal v pondělí odpoledne a pokračoval tímto způsobem až do středy do obědové pauzy. Odpoledne jsme měli odpočinkový program – lanovkou jsme vyjeli na nejvýše položenou stanici, odkud je to už jen pár desítek metrů na samotný vrchol Chopku, se svou výškou 2024 metrů nad mořem – třetí nejvyšší vrchol Nízkých Tater. Počasí bylo opět ideální, takže jsme měli rozhled na velkou část hřebene Nízkých Tater, ale také na celé Tatry. Poté následovala cesta lanovkami až do nejnižšího místa celého areálu v Demanovské Dolině a krátkou procházkou jsme se dostali k Vrbickému plesu.

Čtvrteční den pokračoval v klasickém programu, tedy lyžování a jízdě na snowboardu. Areál nabízí celkem  50km sjezdovek, které celý den byly v perfektním stavu, proto bylo lyžování skvělým zážitkem. Sjezdové tratě obsluhuje přibližně 15 moderních lanovek. Počasí v tento den bylo nejideálnější, přineslo totiž inverzi a i přes silné mrazy, kolem -15 stupňů bylo na sjezdovkách zalitých sluncem velmi příjemně.

Lyžařský a snowboardový kurz 2018 se vydařil, byl skvělý díky ideálním lyžařským podmínkách, které jen tak někdy nezažijete a také bezproblémovému průběhu celého kurzu. Žáci byli spokojeni, najezdili na svazích spoustu kilometrů, mnozí se v jízdě zdokonalili a poznali vysokohorské prostředí.

 

Plán činnosti na měsíc březen 2018

Plán činnosti na měsíc březen 2018

Harmonogram úkolů, časový plán:

–  do 01. 03.              – přihlášky pro PŘ

–  08. 03., 14:45        – pracovní porada pedagogů – účast povinná

–  14. 03.                   – porada ŘŠ na JmK k rozpočtu

–  19. 03. – 23. 03.    – praxe A3 – pouze 4 dny, 1 den již proběhla

–  28. 03.                   – oslava dne učitelů (výuka  1. – 6. hodina nepřetržitě; Svatobořice,   Dubňany)

–  do 31. 03.              – ŘŠ jmenuje místopředsedy a další členy maturitních komisí MZ (jaro)

 

 

Školní kolo matematické soutěže Klokan (učitelé MAT)

Přijímací řízení – příprava zkoušek přes CERMAT (ŘŠ, VAR)

Aktualizovat seznam učebnic používaných na škole k výuce ZŘ

Předání maturitních otázek ZŘ do porady (uč. mat. př. + PK)

Kontrola plánu práce (ŘŠ)

Kontrola hospitací (ŘŠ)

Kontrola požárního evakuačního plánu (ZŘ+bezp. technik)

Kontrola ŠVP (ŘŠ+koordinátor ŠVP)

Zpracování ŠVP pro Nábytkářství (ŘŠ, koordinátor ŠVP, firma Blanař)

Informace o průběhu dohodovacího řízení o rozpočtu a zejména

o mzdových prostředcích (ŘŠ) (pozn.: termín dle JMK)

Plán činnosti na měsíc únor 2018

Plán činnosti na měsíc únor 2018

Harmonogram úkolů, časový plán:

– 01. 02.                    – začátek druhého pololetí

– 02. 02.                    – pololetní prázdniny

– 05. – 09. 02.           – jarní prázdniny

– 16. 02.                    – školní ples

– 19. – 23. 02.           – pouze 1 den praxe A3 – podle počasí

– 21. 02.                    – školní kolo soutěže psaní na klávesnici

– 26. 02 – 02. 03        – lyžařský kurz  Slovensko

– do 28. 02.               – MŠMT jmenuje  maturitního komisaře pro jarní období MZ

– do 28. 02.               – JMK jmenuje předsedy maturitních komisí pro MZ (celý rok)

– celý únor                – den otevřených dveří po telefonní domluvě

– kontrola četnosti známek za l. pololetí (ŘŠ)

– kontrola organizačních  směrnic a pověření (ŘŠ, ved. útvaru)

– uzavření klasifikace za první pololetí – dodatečné zkoušky do 28. 2.

Pozvánka na 57. školní ples

Srdečně Vás zveme na tradiční školní ples, tentokrát ve stylu 30. let, který se bude konat v pátek 16. února v sokolovně města Klobouky u Brna.

Program: SLAVNOSTNÍ PŘEDTANČENÍ, ŠERPOVÁNÍ MATURANTŮ, TOMBOLA, SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOBOVÝ ODĚV.

Vstupné 120 Kč na místě, 100 Kč v předprodeji.
Předprodej vstupenek ve sborovně školy od pondělí 12. února.

Hraje kapela Kmo3 (http://www.kmo3.cz/)

POZVĚTE SVÉ PŘÁTELE! Děkujeme.

FOTO PLESU Z MINULÉHO ROKU:

Plán činnosti na měsíc leden 2018

Plán činnosti na měsíc leden 2018

Plán činnosti na měsíc leden 2018

Harmonogram úkolů, časový plán, plnění:
– 23. 12. – 2. ledna – vánoční prázdniny
– 1. ledna – státní svátek
– 10. ledna středa – schůze rodičů, výbor SRP
– pondělí 22. ledna – uzávěrka klasifikace, učitelé zadají známky do BAK
– středa 24. ledna – 14:45 – pedagogická rada pololetní, uzávěrka klasifikace
– středa 31. ledna – konec 1. pololetí, výuka dle změn rozvrhu, předání vysvědčení v třídnické hodině
– pátek 2. února – pololetní prázdniny
– celý leden – den otevřených dveří – po telefonní domluvě

Akce, řídící a kontrolní činnost vedení školy, aj. (zodp.)
Nácvik polonézy dle plánu
Příprava plesu – TU 3R
Den otevřených dveří- dle přání rodičů (učitelé – určí ŘŠ nebo ZŘ)
Výzva ke svolání výboru SRP před konzultacemi (GRL)
Konzultace (ŘŠ, ZŘ, pedagogové)
Výkaz o mzdách P1-04 na ŠÚ (HŠ)
Účetní uzávěrka za minulý kalendářní rok (ekonomka, HŠ)
Požadavky financí na nákupy a opravy ( vedoucí útvarů)
Rozpočet pro nový kalendářní rok – návrh (ŘŠ, ekonomka)
Plán čerpání mzdových prostředků (ŘŠ, HŠ)
Plán revizí (HŠ)
Plán dovolených (vedoucí útvarů)
Kontrola směrnic školy (vedoucí útvarů)
Klasifikační porada za 1. pololetí (ŘŠ, pedagogové)
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ (projednání všichni)
Předání VÝROČNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY (ŘŠ)
Náplň práce o pololetních prázdninách (ŘŠ)
Upřesnění (a kontrola) plánu DVPP na 2. pololetí (ŘŠ, ZŘ)
Upřesnění plánu práce na 2. pololetí (ŘŠ)

Nové webové stránky

Nové webové stránky

Dnes, 9.1. 2018 v 17:00 byly spuštěny nové stránky školy. Stránky mají modernější vzhled, jsou přehlednější, responsivní (zobrazí se dobře i na mobilu), barevně jednoduché a rychlé.

Orientace na hlavní stránce: v rychlých odkazech kliknutím na ikonku budete přesměrováni na požadovanou stránku (u Bakalářů musíte čekat delší dobu). Potom v sekci Nabízené obory je informační přehled o oborech naší školy (pro uchazeče). V sekci ať vám neunikne, najdete důležité aktuality. V sekci novinky najdete náhled posledních 10 příspěvků. Ty si zobrazíte kliknutím na obrázek. Starší příspěvky najdete v menu Blog.

Nově se změny rozvrhu a jídelníček zobrazují přímo na webu. U jídelníčku si další stránku zobrazíte na konci kliknutím na šipku vedle další stránky. Stálý rozvrh se taky zobrazuje přímo v prohlížeči.

Galerie zatím není k dispozici. Je ve výstavbě, předpokládané spuštění: 21.1.2018. Pokud by někdo měl fotky, které by se tam mohly zařadit, prosíme přinést na flashce. V galerii by se nově měly zobrazovat fotky ze školních akcí (nejspíš akcí od ledna 2018).

Co do budoucna?
Přístup do adresáře K:\Pro žáky přímo ze školní stránky (takže i z domu).
Propojení webových stránek se školním Facebookem.

V případě jakýchkoliv návrhů na zlepšení stránek nebo na nahlášení chyby nás prosím kontaktujte.

V tomto týdnu se web může zásadně upravovat, můžou nastávat i chyby. Za způsobené komplikace se velmi omlouváme.

Děkujeme. Za správce webu – Lukáš Pospíšil, Ing. Petr Minařík.

KB Florbal Challenge

KB Florbal Challenge

Během prosince se naše školní florbalové týmy (chlapecký a dívčí) účastnili okresního kola turnaje KB Florbal Challenge. Jedná se o celorepublikový turnaj do kterého se přihlásilo asi 400 škol. Florbal je moderním fenoménem. Z hlediska mládežnické základny se stal po fotbale druhým nejpopulárnějším sportem v České republice a sportem číslo jedna v českých školách. Mohou ho hrát jak chlapci, tak děvčata.

Oba turnaje se odehrály ve sportovní florbalové hale ve Valticích. Chlapecký tým skončil na čtvrtém místě ze sedmi zúčastněných týmů, dívčí tým pak na místě třetím.

  

Soutěž B.challenge

Soutěž B.challenge

13. a 14. listopadu se naše škola účastnila celostátní soutěže B.challenge. Soutěžily všechny ročníky oboru Informační technologie. Otázky byly letos obzvlášť zapeklité a vypadalo to, že některým soutěžícím zavaří myslivnu. Nejúspěšnější řešitelé byli: Jan Mrázek, Michal Horňák, Rostislav Turzík a Radim Kovář. Blahopřejeme.

Plán na měsíc prosinec

Plán na měsíc prosinec

Harmonogram úkolů, časový plán

– 09. 12.  sobota  8:00 – 12:00           – den otevřených dveří

– 13. 12.  středa 14:45                         – měsíční pedag.porada

– 22. 12.                                                 – školní akademie

– 23. 12. – 2. 1.                                     – vánoční prázdniny

– do 31. 12. – MŠMT určí jednotné zkušební schéma pro konání DT a PP MZ (jaro)

Akce, řídící a kontrolní činnost vedení školy, aj.

Školní kolo soutěže v ČJ (učitelé ČJ) – termín bude upřesněn

Školní kolo soutěže v NJ (učitelé NJ) – termín bude upřesněn

Školní kolo soutěže v AJ (učitelé AJ) – termín bude upřesněn

Školní akademie (TU 3. roč.)  – 22. 12.

Náplň práce o vánočních prázdninách (ŘŠ)

Kontrola předané inventarizace HŠ, učitelé předají do 4. 12.

Příprava účetní závěrky za stávající kalendářní rok (účetní, HŠ)

Příprava nové KS na další rok (ŘŠ, odbory)

Příprava na státní zkoušky ze psaní na PC (učitelé psaní na klávesnici)

Kontrola průběhu ŠVP (pedagogové, koordinátoři ŠVP)

Nácvik polonézy (nacvičuje Mgr. Kynclová)

Příprava plesu (hudba, pozvánky) – TU 3R

Přehled termínů voleb zástupců jednotlivých skupin do Školské rady

Přehled termínů voleb zástupců jednotlivých skupin do Školské rady

Vzhledem k tomu, že mi v uvedeném termínu do středy 15. listopadu 2017 do 15:00 hodin žádný z rodičů ani z pedagogů nepodal emailem další návrh na kandidáty do školské rady, zůstávají původní mnou navržení kandidáti. Jednotlivé volby proběhnou, jak již bylo sděleno prostřednictvím systému Bakaláři, dnes 16. listopadu 2017 v následující doby:

Volba jednoho člena – zástupce zletilých žáků – ve 2. nebo 3. vyučovací hodině:

Volební komise navštíví  ve výuce všechny třídy, kde studují zletilí žáci (volit mohou Ti žáci, kterým bude nejpozději 16. 11. 2017 18. let).  Kandidáti Adéla Gaží, Sandra Patočková, Pavel Tesař a Jan Vystoupil.

Volba dvou členů – zástupců pedagogů – ve 13:00 hodin:

Volby proběhnou na začátku pedagogické porady ve 13:00 hodin ve sborovně školy. Volí pedagogové, volit budou dva navržené kandidáty – Mgr. Petra Kučeru a Mgr. Lukáše Vávru.

Volba jednoho člena – zástupce rodičů (tj. zákonných zástupců žáků) – od 15:45 do 17:00 hodin:

Volby proběhnou ve vestibulu školy od 15:45 do 17:00 hodin. Volební lístek obdrží zákonní zástupci přímo při volbě. Volit se bude jediná navržená kandidátka – paní Michaela Turzíková – předsedkyně výboru SRP (syn v I2).

Údaje o všech řádně zvolených kandidátech budou předány zřizovateli, který je doplní o dva zástupce zřizovatele a bude je jmenovat členy školské rady při MěSOŠ Klobouky u Brna s platností od ledna 2018 na dobu tří let.

Mgr. Josef Žáček, pověřený Radou města Klobouky u Brna organizací průběhu voleb zástupců jednotlivých skupin.

Pohár Josefa Masopusta

Pohár Josefa Masopusta

Fotbalový tým MěSOŠ Klobouky u Brna se zúčastnil dne 31. 10. okresního kola poháru Josefa Masopusta, který se konal v Lednici na hřišti s umělým povrchem. Bohužel v obou odehraných zápasech nestačil na soupeře a tak v poháru končí.

„Josef Masopust je legendou světového fotbalu. Během své aktivní kariéry dosáhl vrcholných úspěchů ve svém konání a patřil k nejlepším světovým hráčům. Jedním ze základních smyslů projektu je připomenout příklad Josefa Masopusta, ukázat, že má smysl přistupovat k plnění svých povinností odpovědně. Ukázat, že sny jsou splnitelné a že pokud člověk něco opravdu chce, má šanci svých snů dosáhnout“. (poharjm.cz)

Plán činnosti na měsíc listopad 2017

Plán činnosti na měsíc listopad 2017

Harmonogram úkolů, časový plán:

–  do 30. 11.                – odevzdání přihlášky k MZ, opravné nebo náhradní zkoušce MZ

–  31. 10.– 03. 11.       – individuální návštěva žáků 4. ročníků GAUDEAMUS Brno (1den/žák)

–  02. 11.                      – Podané ruce – besedy ve třídách pro 1. – 3. ročník

–  02. 11.                      – prevence  1. R

–  06. 11.                      – přednáška Poruchy příjmu potravy Anabel 2. R

–  09. 11.                      – den otevřených dveří 8,00 – 15,00 hodin

–  15. 11.  ve  14,45 h  – čtvrtletní klasifikační pedagogická porada

–  16. 11.  ve  16,00 h  – třídní schůzky, poté konzultace,

–  16. 11.  ve  17,00 h  – výbor SRP, kooptace nových důvěrníků za první ročník

–  17. 11.                        – státní svátek

–  24. 11.  – 25. 11.      – veletrh vzdělávání Brno

Akce, řídící a kontrolní činnost vedení školy, aj. (zodp.)                        plnění

Svolání výboru SRP po třídních schůzkách (GRL)                                 ……………

Pedagogická porada – první čtvrtletí (ŘŠ,  pedagogové)                     ……………

Třídní schůzky rodičů ve všech třídách (TU, ŘŠ)                                   ……………

Příprava školní akademie a počáteční přípravy plesu – (TU 3. roč.)  ……………

Besedy o drogách a sektách v rámci projektu (preventista)              ……………

Náborové akce (ŘŠ, ZŘ, pedagogové, studenti)                                     ……………

Den otevřených dveří (všichni učitelé dle plánu)                                 ……………

Vyhlášení a průběh inventarizace (ŘŠ, HŠ, inventarizač. komise)    ……………

Kontrola čerpání rozpočtu (ŘŠ)                                                              ……………

Kontrola studijních výsledků žáků (ŘŠ)                                                  ……………

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM najdete na PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ a dále na STUDIUM/OBORY.

Dny otevřených dveří jsou na MěSOŠ ve čtvrtek  9. listopadu 2017, 8:00 – 15:00 hod,

                                                                        v sobotu 9. prosince 2017,   8:00 – 12:00 hod

                                                                         a celý leden a únor 2017 (po tel. domluvě)

Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet

Mobily, počítače a internet se staly v posledních letech naprosto samozřejmou součástí životů většiny z nás, hlavně mládeže. S novými technologiemi se musíme naučit zacházet, a to nejen po stránce manuální, ale především po stránce mentální. Musíme se učit zodpovědně zacházet se svými i cizími osobními údaji, co dělat v případě, že se staneme obětí kyberšikany či sextingu. Musíme se učit zodpovědnému chování v kybersvětě a musíme tomu učit i děti.
Na těchto principech stojí projekt Kraje pro bezpečný internet podporovaný Asociací krajů České republiky. V rámci projektu vznikl on-line kvíz a on-line kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče a veřejnost, pro pracovníky Policie ČR a pro sociální pracovníky. Těchto kvízů se zúčastnili i naši žáci tříd I1 a I2. Zvládnout oba kvízy bez jediné chyby se ale podařilo jen asi polovině soutěžících. Gratulujeme!

Diplomy třídy I1

Diplomy třídy I2

Nové logo MěSOŠ

 

Od října 2017 používáme nové logo školy. Je jím současně zkratka názvu MěSOŠ, kde písmeno “O” je vždy ve čtyřbarevném provedení, ostatní písmena jsou buď bílá nebo černá, podle barvy pozadí.

Barvy v písmenu “O” symbolizují:                       Pro zajímavost jsem se podíval i na stránky popisující psychologii barev – uvedeno kurzívou:

 • modrá – obor Informační technologie;
 • Všichni víme, že modrá je barvou naděje, psychologie barev navíc říká, že modrá znamená klid, důvěru, tradice, stálost….

 • zelená – obor Agropodnikání;
 • Světlezelená je spojena s přírodou, ekologií a růstem a tmavozelená uklidňuje a chrání, dává pocit bezpečí.

 • zlatá – obor Obchodní akademie. 
 • Zlatá symbolizuje pocit štěstí, transformuje poznání.

a nově

 • červená – obor Nábytkářství;
 • Červená je energická, je vznešená, je symbolem změny.

 

Plán činnosti v září 2017

Harmonogram úkolů, časový plán:

týden Po     Út     St     Čt     Pá     So     Ne
1                                               1       2         3
2         4         5       6       7      8       9       10
3        11       12     13     14   15     16      17
4        18      19      20     21    22    23      24
5        25      26     27     28   29      30

– do 01. 09. – MŠMT určí termíny DT a PP (společná část pro jarní období)
– 04. 09. – 15. 09. – podzimní zkušební období (4.-8. 09. společná, 11. – 12. praktická, 15. 09. ústní)
– pondělí 04. 09. – zahájení školního roku
– pondělí 04. 09. – vyhlášení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ – viz. Organizační zabezpečení školního roku
– počátek měsíce – vstupní srovnávací testy – MAT, ČJL, ANG + další předměty, které určí PK
– průběžně – zpracování výroční zprávy školy
– 04. 09. – 06. 09. – adaptační kurz 1. ročníků
– 04. 09. – 08. 09. – Břeclav- podzimní termín písemné části společné MZ
– 04. 09. – tzv. rychlé hlášení o počtu žáků pro JMK
– 01. 09. – termín zpracování Plánu praxe
– 12. 09. – 17:00 hod. – informace pro rodiče 1. ročníků
– 11. 09. – 12. 09. – praktická maturitní zkouška – profilová část, podzimní termín
– 15. 09. – ústní maturitní zkoušky – podzimní termín – dle speciálního rozpisu
– 20. 09. – schůzka ŘŠ se zástupci třídních samospráv
– 27. 09. – Teambuilding Břeclav, třídy I2 a I3

– 27.09.-Mahenova knihovna Brno, 1 ročník
– 28. 09. čtvrtek – státní svátek
– 28. 09. 9:00-14:00 – výstava ovoce a zeleniny v rámci Svatováclavských slavností města Klobouky

První ročníky v H parku

Je ráno 4. září, první den školy a žáci prvních ročníků v doprovodu paní třídní učitelky Musilové a pana učitele Šedivého čekají před školou na autobus, který je odveze na adaptační kurz. Probíhá loučení s rodiči a poslední kontrola potřebného vybavení. Nějaké drobnosti chybí, dokonce dva spacáky, tak se rychle plánuje jejich doručení. A už jedeme směr Lednice do autokempu Apollo. Cesta byla v pohodě, navázaly se první nesmělé kontakty a teď stojíme u chatiček, ve kterých strávíme další dvě noci. Na otálení není čas, učitelé spěchají, všechny věci necháváme v jedné chatce a vezeme se do lanového centra H park u Břeclavi.

Tady nás vítají sympatičtí instruktoři, se kterými bude jistě radost trávit čas. Aktivity prvního dne nás donutily zapamatovat si jména všech ostatních a pomohly prolomit ledy v komunikaci. Nedočkavě čekáme na večeři, po které můžeme jít do lanového centra a projít si všechny lanové stezky, kolikrát kdo chce. Většina z nás zdolala alespoň ty jednodušší stezky. Začíná se stmívat. Rozdělení do čtyř chatek proběhlo tak nějak samovolně a všichni šli hned spát. Možná za to mohla i únava ze dne plného nových zážitků a nových kamarádů.

Ráno vstáváme zvědavi, co nás dnes čeká. Dobrá snídaně, krutá rozcvička a záludné hry, co nás nutí k přemýšlení, spolupráci, vzájemnému poznávání a objevování schopností svých i druhých. Společně jsme ale všechno zvládli na výbornou. Dali jsme dohromady i pár pravidel, která budou vyvěšena ve třídě. Běda, když je někdo poruší. Při večerním opékání špekáčků už se bavíme jako staří známí. Dneska se na lana do vrcholků stromů vydali skoro všichni, dokonce i naše třídní učitelka.

Třetí den ráno do batohů rychle hrneme špinavé a zpocené prádlo, uklízíme areál a spěcháme do H parku. Zase ta rozcvička! S instruktory si povídáme o soutěžích a hrách, co se nám líbilo, co nám šlo nebo nešlo a proč. Je jmenována třídní samospráva, na všechna místa se přihlásili dobrovolníci. Jen předseda a místopředseda třídy byli zvoleni demokratickým hlasováním.

Po obědě už musíme nasednout do autobusu, i když bychom tu rádi ještě zůstali. Unaveni, ale spokojeni uháníme ke Kloboukám. Někteří si povídají, někdo přemýšlí, někdo sleduje ubíhající krajinu za okny a obdivuje krásy té naší jižní Moravy. Všichni ale svorně doufáme, že v podobné pohodě a spolupráci se ponesou i další 4 roky, které budeme trávit spolu.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ PRVNÍHO ROČNÍKU

MěSOŠ Klobouky u Brna pořádá v úterý 12. září 2017 v 17:00 hodin pro rodiče žáků prvního ročníku INFORMATIVNÍ SCHŮZKU.
Vaše účast je velice důležitá, plně Vám ji doporučujeme. Přítomni budou mimo třídní učitelky Ing. Stanislavy Musilové dále ředitel školy, zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně, hlavní ekonomka, vedoucí stravování a vedoucí vychovatel DM.

Budete seznámeni:

 • se školním řádem, s Vašimi právy a také s Vašimi povinnostmi, s právy a povinnostmi žáků školy,
 • se způsobem komunikace mezi školou, tj. ředitelstvím, třídním učitelem a případně ostatními učiteli s Vámi a naopak,
 • s pravidly omlouvání absence Vašich potomků,
 • s nejdůležitějšíni akcemi školy,
 • obdržíte informace o stravování, domově mládeže, finančním styku se školou a o nepovinné výuce apod.

Od učitele informatiky a správce systému Bakaláři obdržíte přihlašovací jméno a heslo pro komunikaci prostřednictvím webového rozhraní a budete zaškoleni v používání této aplikace, ve  získávání všech možných informací ze systému. Vezměte si proto sebou poznámkový blok.

Na schůzce Vám budou zodpovězeny veškeré Vaše dotazy.

Zve TU a vedení MěSOŠ Klobouky u Brna

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017 v 8:05 hodin ve všech ročnících studia.

Žáci se sejdou ve svých kmenových učebnách, přehled najdete na nástěnce u vstupu do školy.
Těšíme se na Vás a věříme, že jste si o prázdninách řádně odpočinuli.

Žáci prvního ročníku odjíždí na adaptační kurz Lanový park HÁJENKA Břeclav.

Ředitelství

Upozornění

Od 3. – 7. července 2017 je školní jídelna zavřená. Vařit se začíná od 10.7.2017. Po dobu prázdnin se obědy vydávají pouze do 12:30 hodin.

Plán na červen 2017

 

Harmonogram úkolů, časový plán:

– 02. 06., v 12:00 – slavnostní předání mat. vysvědčení všech oborů

– 01. – 23. 06. – výuka nebo konzultace žáků 4. ročníků

– 12. – 23. 06. – praxe studentů A1, A2, A3, I2

– 12. – 13. 06. – zkoušky autoškola A3 (místo praxe)

– 19. – 20. 06. – zkoušky autoškola A2 (místo praxe)

– 16. 06 – nabídka školení MEDPED (v rámci udržitelnosti)

– celý červen – kontrola četnosti známek za II. pololetí (ŘŠ)

– 23. 06 – zápis známek do pátku 23. 06. celý den

– do 25. 06. – odevzdání přihlášky k MZ žákem pro zkoušky maturitní, opravné nebo náhradní zkoušce MZ (podzim)

– poslední týden – třídnické práce TU (mimo tříd s praxí), úklid tříd, lavic, šatních skříněk

– 27. 06. od 13:00 – závěrečná klasifikační porada

– 28. a 29. 06. – sportovní  aktivity – upřesní učitel TEV (první den sportovní soutěže a druhý vycházka s TU)

– 28. odp. – 29. 06. – výlet domova mládeže

– do 30. 06. – ŘŠ jmenuje místopředsedy a další členy maturitních komisí MZ (podzim)

– 30. 06. 08:05-10:00 – vydávání vysvědčení, konec 2. pololetí

Úkoly k ostatním orgánům:

Příprava pololetní finanční uzávěrky (účetní a HŠ)

Upřesnění plánu dovolených (vedoucí útvarů)

Úkoly pro útvar provozní na dobu prázdnin (ŘŠ,HŠ)

Organizační zabezpečení školy v době prázdnin (ŘŠ)

Kontrola čerpání rozpočtu (ŘŠ, účetní)

Závěrečná pedagogická rada (ŘŠ, pedagogové)

Předání učeben a šaten, úklid v kabinetech (TU, ZŘ)

Plán činnosti v přípravném týdnu (ŘŠ)

Projednání čerpání FKSP a plnění KS

Kontrola průběhu plnění KS a závěrečné posezení (všichni)

ÚSTNÍ MATURITY

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ÚSTNÍCH MATURIT:
třída               datum                        sraz žáků                        zahájení
O4.              22. 5. 2017                       7:15                               7:45
I4.               22. 5. 2017                       7:40                               8:00
A4.              23. 5. 2017                       7:20                               7:45
Pozn.: Všichni žáci A4 si budou ihned po zahájení instalovat svoje prezentační materiály do počítače.

Velký úspěch na Lize zemědělských škol

Ve středu 19. dubna 2017 se naše dvě studentky zúčastnily celostátní soutěže v parkurovém skákání. Jedná se o soutěž Ligy zemědělských škol, která je již několik let pořádána na různých kolbištích po celé republice. Tentokrát se soutěžilo v Přerově. Přestože panovalo chladné, téměř snad ještě zimní počasí, vydal se náš tým pod vedením trenéra Karla Růžičky na závody. Naše studentky Tereza Měřínská a Markéta Veisová soutěžily ve stupni ZM, kde se umístily na krásném prvním a pátém místě. Poté následovala mistrovská soutěž stupně Z, kde se Tereza s koněm Zarpa umístila na šestém a Markéta s koněm Tenny na osmém místě. Kromě naší školy se soutěže zúčastnili i soutěžící ze zemědělských škol v Kroměříži, Lanškrouně, Humpolci nebo Přerově. Oběma závodnicím gratulujeme ke skvělým výsledkům.

PLÁN NA KVĚTEN 2017

Harmonogram úkolů, časový plán:
– 1. 05. a 8. 05. – státní svátky
– 2. 05. – 3. 05. – DT a PP SČ MZ A4, I4, O4 (společná část)
– 4. 05. – praxe učební bloková – O4, I4
– 9. 05. – 15.05. – praxe ekonomická bloková na podnicích A4
– 10. 05. – 11. 05. – praktická maturitní zkouška I4 (profilová část MZ)
– 10. 05. – 11. 05. – praktická maturitní zkouška O4 (profilová část MZ)
– 12. 05. – Výstava hospodářských zvířat Brno – účast  AG/KOR+HLA
– 15. 05. – 19. 05. – projektový týden 1. a 2. ročníků
– 16. 05. – 19. 05. – přípravný týden O4, I4
– 15. 05. – 19. 05. – praxe studentů A3, O3, I3
– 16. 05. – 22. 05. – přípravný týden A4
– 22. 05. – 26. 05. – praxe studentů O3, I3 (druhý týden)
– 22. 05. – 24. 05. – ústní maturitní zkoušky O4 (společná i profilová část)
– 22. 05. – ústní maturitní zkoušky I4 (společná i profilová část)
– 23. 05. – 24. 05. – obhajoba maturitní práce A4 (profilová část)
– 25. 05. – 26. 05. – ústní maturitní zkoušky A4 (společná i profilová část)
– 26. 05. – druhé kolo přijímacího řízení AG, IT