Kritéria pro první kolo přijímacího řízení na MěSOŠ Klobouky u Brna
pro školní rok 2019/2020

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení na MěSOŠ  Klobouky u Brna
pro školní rok 2019/2020


pro obory 	63-41-M/02 obchodní akademie, 
18-20-M/01 informační technologie a 
41-41-M/01 agropodnikání, 
33-41-L/01 nábytkářství

denní forma studia, délka studia 4 roky, ukončení maturitní zkouškou. 

1) V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, se v rámci přijímacího řízení do výše uvedených oborů vzdělávání s maturitní zkouškou koná jednotná přijímací zkouška organizovaná Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). 

2) Žáci vykonávají přijímací zkoušky formou didaktických testů z matematiky a českého jazyka a literatury. Další, tzv. školní přijímací zkouška, se nekoná. Předpokládaný počet přijatých uchazečů v prvním kolem přijímacího řízení je 30 uchazečů pro každý z výše jmenovaných oborů.

3) Podmínkou účasti na přijímacím řízení je podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu nejpozději 1. března 2019. Nutnou součástí přihlášky je také potvrzení známek za 1.+2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ podepsané ředitelem ZŠ, ze které se žák hlásí. Náhradou tohoto potvrzení jsou úředně ověřené kopie vysvědčení za 8. třídu ZŠ a výpisu za 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

3) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti požadujeme pouze u oborů Agropodnikání a Nábytkářství. Tento posudek je také součástí přihlášky. Vzhledem k neochotě některých praktických lékařů, lze řešit osobní domluvou a prohlášením zákonného zástupce – lékařský posudek je tedy žádoucí, nikoliv nezbytně nutný.

4) Ředitel školy rozhodl podle zákona 561/2004 Sb. § 60 odst. 2 a 3  o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku všech výše uvedených oborů pro školní rok 2019/2020 takto:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni v každém oboru na základě výsledku didaktických testů a studijních výsledků ZŠ následovně.

A) Body za didaktické testy z matematiky, českého jazyka a literatury:
a) Za didaktický test z matematiky maximálně 50 bodů
b) Za didaktický test z českého jazyka a literatury maximálně 50 bodů

B) Body za studijní výsledky ze ZŠ:
Vypočítají se podle vzorce 50*(2,8-p), kde p je aritmetický průměr všech známek 1.+2. pololetí 8. třídy ZŠ a ze 1.pololetí 9.třídy ZŠ.

C) Bonusové body za umístnění žáka ve školních soutěžích, olympiádách. 

Body lze získat následovně:

1-3. místo krajského kola soutěže (typu olympiáda aj.) max. 5b
4-10. místo krajského kola soutěže max. 2b
1-3.místo okresního kola soutěže max. 3b
4-10.místo okresního kola soutěže 1b.

Body budu přiděleny individuálně podle typu soutěže. Maximální možný počet takto získaných bodů je stanoven na 10. 


5) Součtem těchto bodů vznikne celkový bodový zisk, který je maximálně 200 bodů. Uchazeči se řadí podle celkového počtu získaných bodů podle kritérií A-C. V případě rovnosti bodů rozhoduje o výsledné pořadí (podle důležitosti):

1) Bodový zisk z didaktických testů celkem
2) Aritmetický průměr známek za 1.+2. pololetí 8 třídy ZŠ + 2. pololetí 9. třídy ZŠ
3) Aritmetický průměr známek za 1. pololetí 9. třídy ZŠ
4) Aritmetický průměr známek za 2. pololetí 8. třídy ZŠ
5) Aritmetický průměr známek za 1. pololetí 8 třídy ZŠ
6) Aritmetický průměr známek z matematiky za 8.+9. třídu ZŠ
7) Aritmetický průměr známek z ČJ za 8.+9. třídu ZŠ
8) Pořadí podání přihlášky ke studiu na SŠ.


6) Podmínkou přijetí je, že celkový bodový zisk žáka je kladné číslo 1). 

7) S odkazem na zákon 561/2004 Sb. § 59 odst 2) si ředitel školy vyhazuje právo nepřijmout ke studiu žáka, jehož chování bylo v průběhu 8. ročníku ZŠ a 1.pololetí 9 ročníků ZŠ hodnoceno hůře než velmi dobré a stejně tak na další skutečnosti, které by mohly ovlivnit jeho další působení na SŠ 2) 
V Klouboukách u Brna dne 20. ledna 2019


Mgr. Vítězslav Kurz

ředitel MěSOŠ Klobouky u Brna, příspěvková organizace

Poznámky:

1) Záporného bodového zisku lze dosáhnout pouze pokud je aritmetický průměr známek vyšší než 2,8 a současně je navíc dosaženo nulového nebo velmi nízkého počtu bodů z didaktických testů. Zároveň však, pokud je aritmetický průměr lepší nebo nejhůře roven 2,8 je tato podmínka splněna bez ohledu na výsledek didaktického testu.

2) Toto bude řešeno vždy individuálně a bude se týkat zejména žáků vykazujícím výrazné a zejména opakované kázeňské problémy v průběhu svého působení na základní škole. Jinými slovy tato podmínka neznamená nutně odmítnutí žáka, jehož známka z chování nebyla vždy velmi dobrá, ale znamená posouzení skutečnosti a možnost ředitele školy nepřijmout ke studiu žáka, u kterého by byla vysoká pravděpodobnost budoucího narušování dobrého klimatu školy.