Kritéria pro první kolo přijímacího řízení na MěSOŠ Klobouky u Brna
pro školní rok 2017/2018

pro obory:
18-20-M/01 informační technologie, název ŠVP Informatika v ekonomice,
33–41–L/01 operátor dřevařské a nábytkářské výroby, název ŠVP Nábytkářství,
41-41- M/01 agropodnikání,
63-41-M/02 obchodní akademie.
Vše denní forma studia, délka studia 4 roky, ukončení maturitní zkouškou. Do každého oboru je přijímáno v 1. kole 30 žáků. Na odvolání je určeno 0 míst.

1) Nezbytnou podmínkou účasti na přijímacím řízení je včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky (nejpozději do 1. března 2018) s potvrzením známek z 8. a 9. ročníku ředitelem ZŠ. Jako doklad o klasifikaci poslouží také ověřená kopie vysvědčení.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vyžadujeme pouze u oborů Agropodnikání a Operátor dřevařské a nábytkářské výroby/Nábytkářství. Dále mohou být součástí přihlášky potvrzení, případně diplomy z olympiád, ověřené základní školou.

2) Uchazeči budou hodnoceni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky hodnocené CERMATEM (dále jen JPZ) z matematiky a JPZ z českého jazyka a literatury a podle výsledků studia na ZŠ. Další, tzv. školní přijímací zkouška, se nekoná.

3) Ředitel školy stanovil kritéria pro přijetí do 1. ročníku takto:
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni v každém oboru zvlášť podle:

a) výsledků JPZ (test z matematiky a test z českého jazyka a literatury):
• hodnocení z testu z matematiky                                                   maximálně 50 bodů
• hodnocení z testu z českého jazyka a literatury                      maximálně 50 bodů

b) výsledků studia na ZŠ a umístění na olympiádách               maximálně 50 bodů
• kde body hodnotící prospěch ze ZŠ (max. 35) se určí následujícím způsobem:
– vypočítají se průměry známek odděleně za 1. a 2. pololetí osmého a za 1. pololetí devátého ročníku tak, že se sečtou všechny známky na vysvědčení mimo známky z chování a podělí se jejich počtem;
– dále se sečtou takto vypočítané průměry za 1. a 2. pololetí osmého a za 1. pololetí devátého ročníku a součet se dělí třemi, získáme výsledný průměr;
– výsledný průměr se přepočte na body tak, že se odečte od čísla 4,50, zaokrouhlí na dvě desetinná místa a vynásobí číslem 100.
• a body za umístění v olympiádách (max. 15 bodů):
– za umístění v okresním kole: 1. – 3. místo 8 bodů; 4. – 7. místo 5 bodů a 8. – 10. místo 3 body;
– za postup do krajského kola 2 body, za umístění: 1. – 10. místo dalších 5 bodů..

c) Celkově je možné získat maximálně 150 bodů.

d) Uchazeči se řadí podle celkového součtu bodů získaných podle kritérií a) a b). V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší celkový výsledek JPZ, pak test z matematiky a nakonec body za prospěch na ZŠ.

V Kloboukách u Brna, leden 2018

Mgr. Josef Žáček,
ředitel školy