Prevence sociálně patologických jevů se zaměřuje především na vytvoření pozitivních sociálních vztahů, na rozvoj mimoškolních aktivit žáků, propagaci zdravého životního stylu a na osvětu na dané téma. Snahou všech pracovníků školy ve spolupráci s rodiči je zajistit optimální klima školy, vytvořit inspirující a plnohodnotné prostředí školy, klidnou a přátelskou atmosféru mezi studenty, pedagogickými i ostatními pracovníky školy, aby se zvýšila odolnost žáků proti stresu a frustracím, aby byli schopni zvládat různé životní problémy a konflikty, a tím se posílila jejich odolnost vůči sociálně patologickým jevům. Toto úsilí směřuje k zapojení co nejvíce žáků do různých aktivit, které by smysluplně naplnily jejich volný čas a zároveň rozvíjely jejich sociální dovednosti.

 

Oblasti prevence pro školní rok 2018/2019:

 • záškoláctví
 • agrese, šikana a kyberšikana
 • užívání návykových látek, včetně alkoholu, kouření, anabolik, léků a dalších
 • xenofobie, rasismus, extremismus, antisemitismus a intolerance
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
 • sekty a sociálně patologická náboženské hnutí
 • sexuální rizikové chování
 • kvalitní stravovací návyky (nadváha a obezita, bulimie, anorexie, tělesná aktivita)
 • pozitivní sociální klima (nabídnout důvěryhodné a bezpečné prostředí)

Způsob realizace preventivních aktivit

 • monitoring sociálně patologických jevů
 • kontakt se studenty, případně rodiči studentů
 • informační systém (nástěnka, Bakaláři)
 • preventivní akce, osvěta
 • spolupráce s ostatními subjekty zainteresovanými v problematice sociálně patologických jevů
 • vzdělávání pedagogických pracovníků
 • celoškolní akce
 • zapojit více rodiče

Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny

 • přednášky, besedy, semináře, workshopy, diagnostické metody
 • informační systém, využití schránky důvěry
 • působení v rámci vyučovacích předmětů
 • exkurze, adaptační kurzy, lyžařský výcvikový kurz a letní sportovní kurz
 • účast studentů v literárních, sportovních a jiných soutěžích
 • ekologická a environmentální výchova (projekty pro studenty, konference pro učitele, sběr vršků od PET lahví apod.)
 • sportovní aktivity
 • studentský den
 • mimoškolní aktivity
 • rodičovské schůzky

Aktivity školy v oblasti prevence zneužívání návykových látek

Velká pozornost je věnována vyloučení možnosti nabídky návykových látek v areálu školy a na akcích pořádaných školou (zákaz ve Školním řádu). Studenti i vyučující byli seznámeni s postupem v případě porušení příslušného zákazu. Školní řád jasně definuje zákaz a možný postih v případě distribuce a zneužívání návykových látek ve škole i na školních akcích.

Studenti, rodiče i pedagogové mají přístup k informacím a materiálům, které se týkají problematiky drog (literatura, časopisy, DVD, telefonní čísla, …). Tyto materiály jsou k dispozici u ŠMP a VP. Prostřednictvím vedení školy, VP a třídních učitelů probíhá komunikace s rodičovskou veřejností. Vyučující jsou pravidelně seznamováni na pedagogických radách s novými zkušenostmi a poznatky v oblasti protidrogové prevence. Stejně jako studenti, mají i pedagogičtí pracovníci možnost účastnit se besed pořádaných školou ve spolupráci s jinými organizacemi (Policie ČR, …). Spolupráce s Policií ČR je na velmi dobré úrovni jak v oblasti preventivní, tak i v oblasti řešení zjištěných přestupků.

Garantem preventivních aktivit je ŠMP, který spolupracuje především s ředitelem školy, VP a třídními učiteli. Dále vyučující začleňují do výuky prvky výchovy ke zdravému životnímu stylu a sociálního učení.