Od školního roku 2018/2019 je otevřen zcela nový studijní obor – NÁBYTKÁŘSTVÍ

OBCHODNÍ AKADEMIE, AGROPODNIKÁNÍ a INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE jsou typické maturitní obory, které nabízíme již dlouho. Zcela novým oborem je NÁBYTKÁŘSTVÍ. Je to také maturitní obor, ale typu L – s větší dotací odborné praxe ve spolupráci s firmou Blanář nábytek a.s., kde naši studenti vykonávají praktickou část výuky.

Dny otevřených dveří jsou 8. listopadu 2018 od 8:00 do 15:00 a sobota 8. prosince 2018 od 8:00 do 12:00, dále po telefonní domluvě na 601 380 314 nás můžete navštívit kdykoliv.

Přihlášky podávejte do 1. března 2018. Níže uvádíme podrobnější informace ke každému oboru a na konci naleznete KRITERIA  PRO PŘIJETÍ. Dotazy: reditel@sosklobouky.cz nebo 601 380 314.

Zde naleznete formulář pro podání přihlášky ke studiu


NÁBYTKÁŘSTVÍ 

Kód a název oboru:        33–41–L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Informace o studiu:     Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Díky velkému rozsahu praktické výuky (viz učební plán) lze ve 3 ročníku vykonat zkoušku a získat výuční list, studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: N1.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách dřevozpracující výroby v povolání nábytkářský (dřevařský) technik v pozicích středních technickohospodářských funkcí, např. v oblasti dřevařství, nábytkářství, čalounictví. Při zajišťování výroby se uplatní jako mistr, technolog ve výrobním provozu nebo jako operátor ve všech oblastech výroby.

Je připraven na ovládání a řízení technologických procesů zpracování dřevařských surovin na výrobky ve výrobním procesu a ke kontrole těchto procesů, k odbornému používání výrobních zařízení, k ovládání základních typů zařízení pro příjmovou, skladovou a provozní manipulaci. Umí používat základní ruční vybavení truhláře i nejmodernější elektrické nářadí. Je schopen kontrolovat a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Technické výkresy dokáže číst a kreslit, umí zpracovat kompletní technickou dokumentaci a to ručně, nebo na počítači s využitím počítačové grafiky a dalších počítačových programů používaných v oblasti dřevařství a nábytkářství. Absolvent připraven ke studiu na vysoké škole a na vyšší odborné škole i vstup do praxe.

Více informací na STUDIUM/OBORY.


OBCHODNÍ AKADEMIE

Kód a název oboru:        63–41–M/02 Obchodní akademie

Informace o studiu:     Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro dívky i pro chlapce. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: O1.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru obchodní akademie je kvalifikovaným pracovníkem, který disponuje odborností v ekonomické oblasti. Uplatní se na trhu práce především jako ekonom, účetní, referent personálního oddělení, finanční referent, referent propagace, distribuce, odbytu, zásobování, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, pracovník v logistice, statistik, referent ve státní správě, pracovník celní správy, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích.

Absolvent obchodní akademie používá dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh. Je schopen založit a provozovat soukromou firmu, zajišťovat ji po stránce personální, účetní i daňové. Je připraven ke studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách převážně ekonomického směru.

Více informací na STUDIUM/OBORY.


 AGROPODNIKÁNÍ

Kód a název oboru:        41–41–M/01 Agropodnikání

Informace o studiu:     Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro dívky i pro chlapce. V rámci studia žák má možnost získat zdarma řidičský průkaz skupiny T a B. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: A1.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent uvedeného oboru se uplatní zejména ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby. Může však vést živnost a podnikat také ve službách pro zemědělství, na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a obnovy venkova včetně agroturistiky.

Uplatní se zejména jako zemědělský technik agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, prodejce služeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven i ke studiu na vysokých školách a na vyšších odborných školách zaměřených především na zemědělství, tvorbu a ochranu životního prostředí, zpracování zemědělských produktů, školy s přírodovědným zaměřením.

Více informací na STUDIUM/OBORY. 


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Kód a název oboru:        18–20–M/01 Informační technologie

Informace o studiu:     Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: I1.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent uvedeného oboru vzdělání je kvalifikovaným pracovníkem, který disponuje vysokou odborností v oblasti technického i programového vybavení počítače, znalostí jednoho světového jazyka a dovedností pracovat s odbornými texty. Uplatnění najde na pozicích se zaměřením na hardware, a to jak při návrhu, tak při realizaci HW řešení, při projektování, realizaci a administraci sítí, při vývoji aplikací, webových projektů nebo informačních systémů, zvládne instalaci a správu aplikačního SW a operačních systémů, uplatnění najde též při kvalifikovaném prodeji prostředků IT včetně poradenství nebo při poskytování obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT. Může vést živnost a podnikat v uvedených oblastech.

Uplatní se zejména jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, návrhář webových aplikací, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT či tester SW.

Po složení maturitní zkoušky je absolvent rovněž připraven nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání, zejména ke studiu na fakultách elektrotechniky a informatiky vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených na informatiku a příbuzné obory.

Více informací na STUDIUM/OBORY.


Kritéria pro první kolo přijímacího řízení na MěSOŠ Klobouky u Brna pro školní rok 2019/2020

pro obory:
18-20-M/01 informační technologie, název ŠVP Informatika v ekonomice,
33–41–L/01 operátor dřevařské a nábytkářské výroby, název ŠVP Nábytkářství,
41-41- M/01 agropodnikání,
63-41-M/02 obchodní akademie.
Vše denní forma studia, délka studia 4 roky, ukončení maturitní zkouškou. Do každého oboru je přijímáno v 1. kole 30 žáků. Na odvolání je určeno 0 míst.

1) Nezbytnou podmínkou účasti na přijímacím řízení je včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky (nejpozději do 1. března 2018) s potvrzením známek z 8. a 9. ročníku ředitelem ZŠ. Jako doklad o klasifikaci poslouží také ověřená kopie vysvědčení.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vyžadujeme pouze u oborů Agropodnikání a Operátor dřevařské a nábytkářské výroby/Nábytkářství. Dále mohou být součástí přihlášky potvrzení, případně diplomy z olympiád, ověřené základní školou.

2) Uchazeči budou hodnoceni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky hodnocené CERMATEM (dále jen JPZ) z matematiky a JPZ z českého jazyka a literatury a podle výsledků studia na ZŠ. Další, tzv. školní přijímací zkouška, se nekoná.

3) Ředitel školy stanovil kritéria pro přijetí do 1. ročníku takto:
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni v každém oboru zvlášť podle:

a) výsledků JPZ (test z matematiky a test z českého jazyka a literatury):
• hodnocení z testu z matematiky                                                   maximálně 50 bodů
• hodnocení z testu z českého jazyka a literatury                      maximálně 50 bodů

b) výsledků studia na ZŠ a umístění na olympiádách               maximálně 50 bodů
• kde body hodnotící prospěch ze ZŠ (max. 35) se určí následujícím způsobem:
– vypočítají se průměry známek odděleně za 1. a 2. pololetí osmého a za 1. pololetí devátého ročníku tak, že se sečtou všechny známky na vysvědčení mimo známky z chování a podělí se jejich počtem;
– dále se sečtou takto vypočítané průměry za 1. a 2. pololetí osmého a za 1. pololetí devátého ročníku a součet se dělí třemi, získáme výsledný průměr;
– výsledný průměr se přepočte na body tak, že se odečte od čísla 3,50, zaokrouhlí na dvě desetinná místa a vynásobí číslem 100.
• a body za umístění v olympiádách (max. 15 bodů):
– za umístění v okresním kole: 1. – 3. místo 8 bodů; 4. – 7. místo 5 bodů a 8. – 10. místo 3 body;
– za postup do krajského kola 2 body, za umístění: 1. – 10. místo dalších 5 bodů..

c) Celkově je možné získat maximálně 150 bodů.

d) Uchazeči se řadí podle celkového součtu bodů získaných podle kritérií a) a b). V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší celkový výsledek JPZ, pak test z matematiky a nakonec body za prospěch na ZŠ.


Výsledky přijímacího řízení MěSOŠ Klobouky u Brna 2018

Podle evidenčního čísla přihlášky, které naleznete na pozvánce ke zkoušce se seznamte se svými výsledky v přijímacím řízení. 

Zápisový lístek předejte do deseti dnů od tohototo data buď osobně nebo zašlete poštou na adresu:  MěSOŠ Klobouky u Brna, nám. Míru 6, 691 72 Klobouky u Brna v době od 8:00 do 15:00. V případě potřeby jiné doby se dohodněte na předání na telefonním čísle 519 419 212.

Zveřejněno 30. dubna 2018

Mgr. Josef Žáček v.r.

ředitel školy

výsledky PŘ 2018 1. kolo pro WEB