Od školního roku 2018/2019 je otevřen zcela nový studijní obor – NÁBYTKÁŘSTVÍ

OBCHODNÍ AKADEMIE, AGROPODNIKÁNÍ a INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE jsou typické maturitní obory, které nabízíme již dlouho. Zcela novým oborem je NÁBYTKÁŘSTVÍ. Je to také maturitní obor, ale typu L – s větší dotací odborné praxe ve spolupráci s firmou Blanář nábytek a.s., kde naši studenti vykonávají praktickou část výuky.

Dny otevřených dveří jsou 8. listopadu 2018 od 8:00 do 15:00 a sobota 8. prosince 2018 od 8:00 do 12:00, dále po telefonní domluvě na 601 380 314 nás můžete navštívit kdykoliv.

Přihlášky podávejte do 1. března 2018. Níže uvádíme podrobnější informace ke každému oboru a na konci naleznete KRITERIA  PRO PŘIJETÍ. Dotazy: reditel@sosklobouky.cz nebo 601 380 314.

Zde naleznete formulář pro podání přihlášky ke studiu


NÁBYTKÁŘSTVÍ 

Kód a název oboru:        33–41–L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Informace o studiu:     Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Díky velkému rozsahu praktické výuky (viz učební plán) lze ve 3 ročníku vykonat zkoušku a získat výuční list, studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: N1.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách dřevozpracující výroby v povolání nábytkářský (dřevařský) technik v pozicích středních technickohospodářských funkcí, např. v oblasti dřevařství, nábytkářství, čalounictví. Při zajišťování výroby se uplatní jako mistr, technolog ve výrobním provozu nebo jako operátor ve všech oblastech výroby.

Je připraven na ovládání a řízení technologických procesů zpracování dřevařských surovin na výrobky ve výrobním procesu a ke kontrole těchto procesů, k odbornému používání výrobních zařízení, k ovládání základních typů zařízení pro příjmovou, skladovou a provozní manipulaci. Umí používat základní ruční vybavení truhláře i nejmodernější elektrické nářadí. Je schopen kontrolovat a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Technické výkresy dokáže číst a kreslit, umí zpracovat kompletní technickou dokumentaci a to ručně, nebo na počítači s využitím počítačové grafiky a dalších počítačových programů používaných v oblasti dřevařství a nábytkářství. Absolvent připraven ke studiu na vysoké škole a na vyšší odborné škole i vstup do praxe.

Více informací na STUDIUM/OBORY.


OBCHODNÍ AKADEMIE

Kód a název oboru:        63–41–M/02 Obchodní akademie

Informace o studiu:     Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro dívky i pro chlapce. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: O1.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru obchodní akademie je kvalifikovaným pracovníkem, který disponuje odborností v ekonomické oblasti. Uplatní se na trhu práce především jako ekonom, účetní, referent personálního oddělení, finanční referent, referent propagace, distribuce, odbytu, zásobování, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, pracovník v logistice, statistik, referent ve státní správě, pracovník celní správy, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích.

Absolvent obchodní akademie používá dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh. Je schopen založit a provozovat soukromou firmu, zajišťovat ji po stránce personální, účetní i daňové. Je připraven ke studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách převážně ekonomického směru.

Více informací na STUDIUM/OBORY.


 AGROPODNIKÁNÍ

Kód a název oboru:        41–41–M/01 Agropodnikání

Informace o studiu:     Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro dívky i pro chlapce. V rámci studia žák má možnost získat zdarma řidičský průkaz skupiny T a B. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: A1.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent uvedeného oboru se uplatní zejména ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby. Může však vést živnost a podnikat také ve službách pro zemědělství, na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a obnovy venkova včetně agroturistiky.

Uplatní se zejména jako zemědělský technik agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, prodejce služeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven i ke studiu na vysokých školách a na vyšších odborných školách zaměřených především na zemědělství, tvorbu a ochranu životního prostředí, zpracování zemědělských produktů, školy s přírodovědným zaměřením.

Více informací na STUDIUM/OBORY. 


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Kód a název oboru:        18–20–M/01 Informační technologie

Informace o studiu:     Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ve 4. ročníku. Označení třídy: I1.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent uvedeného oboru vzdělání je kvalifikovaným pracovníkem, který disponuje vysokou odborností v oblasti technického i programového vybavení počítače, znalostí jednoho světového jazyka a dovedností pracovat s odbornými texty. Uplatnění najde na pozicích se zaměřením na hardware, a to jak při návrhu, tak při realizaci HW řešení, při projektování, realizaci a administraci sítí, při vývoji aplikací, webových projektů nebo informačních systémů, zvládne instalaci a správu aplikačního SW a operačních systémů, uplatnění najde též při kvalifikovaném prodeji prostředků IT včetně poradenství nebo při poskytování obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT. Může vést živnost a podnikat v uvedených oblastech.

Uplatní se zejména jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, návrhář webových aplikací, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT či tester SW.

Po složení maturitní zkoušky je absolvent rovněž připraven nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání, zejména ke studiu na fakultách elektrotechniky a informatiky vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených na informatiku a příbuzné obory.

Více informací na STUDIUM/OBORY.


Kritéria pro první kolo přijímacího řízení na MěSOŠ Klobouky u Brna pro školní rok 2019/2020

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení na MěSOŠ  Klobouky u Brna
pro školní rok 2019/2020


pro obory 	63-41-M/02 obchodní akademie, 
18-20-M/01 informační technologie a 
41-41-M/01 agropodnikání, 
33-41-L/01 nábytkářství

denní forma studia, délka studia 4 roky, ukončení maturitní zkouškou. 

1) V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, se v rámci přijímacího řízení do výše uvedených oborů vzdělávání s maturitní zkouškou koná jednotná přijímací zkouška organizovaná Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). 

2) Žáci vykonávají přijímací zkoušky formou didaktických testů z matematiky a českého jazyka a literatury. Další, tzv. školní přijímací zkouška, se nekoná. Předpokládaný počet přijatých uchazečů v prvním kolem přijímacího řízení je 30 uchazečů pro každý z výše jmenovaných oborů.

3) Podmínkou účasti na přijímacím řízení je podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu nejpozději 1. března 2019. Nutnou součástí přihlášky je také potvrzení známek za 1.+2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ podepsané ředitelem ZŠ, ze které se žák hlásí. Náhradou tohoto potvrzení jsou úředně ověřené kopie vysvědčení za 8. třídu ZŠ a výpisu za 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

3) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti požadujeme pouze u oborů Agropodnikání a Nábytkářství. Tento posudek je také součástí přihlášky. Vzhledem k neochotě některých praktických lékařů, lze řešit osobní domluvou a prohlášením zákonného zástupce – lékařský posudek je tedy žádoucí, nikoliv nezbytně nutný.

4) Ředitel školy rozhodl podle zákona 561/2004 Sb. § 60 odst. 2 a 3  o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku všech výše uvedených oborů pro školní rok 2019/2020 takto:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni v každém oboru na základě výsledku didaktických testů a studijních výsledků ZŠ následovně.

A) Body za didaktické testy z matematiky, českého jazyka a literatury:
a) Za didaktický test z matematiky maximálně 50 bodů
b) Za didaktický test z českého jazyka a literatury maximálně 50 bodů

B) Body za studijní výsledky ze ZŠ:
Vypočítají se podle vzorce 50*(2,8-p), kde p je aritmetický průměr všech známek 1.+2. pololetí 8. třídy ZŠ a ze 1.pololetí 9.třídy ZŠ.

C) Bonusové body za umístnění žáka ve školních soutěžích, olympiádách. 

Body lze získat následovně:

1-3. místo krajského kola soutěže (typu olympiáda aj.) max. 5b
4-10. místo krajského kola soutěže max. 2b
1-3.místo okresního kola soutěže max. 3b
4-10.místo okresního kola soutěže 1b.

Body budu přiděleny individuálně podle typu soutěže. Maximální možný počet takto získaných bodů je stanoven na 10. 


5) Součtem těchto bodů vznikne celkový bodový zisk, který je maximálně 200 bodů. Uchazeči se řadí podle celkového počtu získaných bodů podle kritérií A-C. V případě rovnosti bodů rozhoduje o výsledné pořadí (podle důležitosti):

1) Bodový zisk z didaktických testů celkem
2) Aritmetický průměr známek za 1.+2. pololetí 8 třídy ZŠ + 2. pololetí 9. třídy ZŠ
3) Aritmetický průměr známek za 1. pololetí 9. třídy ZŠ
4) Aritmetický průměr známek za 2. pololetí 8. třídy ZŠ
5) Aritmetický průměr známek za 1. pololetí 8 třídy ZŠ
6) Aritmetický průměr známek z matematiky za 8.+9. třídu ZŠ
7) Aritmetický průměr známek z ČJ za 8.+9. třídu ZŠ
8) Pořadí podání přihlášky ke studiu na SŠ.


6) Podmínkou přijetí je, že celkový bodový zisk žáka je kladné číslo 1). 

7) S odkazem na zákon 561/2004 Sb. § 59 odst 2) si ředitel školy vyhazuje právo nepřijmout ke studiu žáka, jehož chování bylo v průběhu 8. ročníku ZŠ a 1.pololetí 9 ročníků ZŠ hodnoceno hůře než velmi dobré a stejně tak na další skutečnosti, které by mohly ovlivnit jeho další působení na SŠ 2) 
V Klouboukách u Brna dne 20. ledna 2019


Mgr. Vítězslav Kurz

ředitel MěSOŠ Klobouky u Brna, příspěvková organizace
Poznámky:

1) Záporného bodového zisku lze dosáhnout pouze pokud je aritmetický průměr známek vyšší než 2,8 a současně je navíc dosaženo nulového nebo velmi nízkého počtu bodů z didaktických testů. Zároveň však, pokud je aritmetický průměr lepší nebo nejhůře roven 2,8 je tato podmínka splněna bez ohledu na výsledek didaktického testu.

2) Toto bude řešeno vždy individuálně a bude se týkat zejména žáků vykazujícím výrazné a zejména opakované kázeňské problémy v průběhu svého působení na základní škole. Jinými slovy tato podmínka neznamená nutně odmítnutí žáka, jehož známka z chování nebyla vždy velmi dobrá, ale znamená posouzení skutečnosti a možnost ředitele školy nepřijmout ke studiu žáka, u kterého by byla vysoká pravděpodobnost budoucího narušování dobrého klimatu školy.

Výsledky přijímacího řízení MěSOŠ Klobouky u Brna 2018

Podle evidenčního čísla přihlášky, které naleznete na pozvánce ke zkoušce se seznamte se svými výsledky v přijímacím řízení. 

Zápisový lístek předejte do deseti dnů od tohototo data buď osobně nebo zašlete poštou na adresu:  MěSOŠ Klobouky u Brna, nám. Míru 6, 691 72 Klobouky u Brna v době od 8:00 do 15:00. V případě potřeby jiné doby se dohodněte na předání na telefonním čísle 519 419 212.

Zveřejněno 30. dubna 2018

Mgr. Josef Žáček v.r.

ředitel školy

výsledky PŘ 2018 1. kolo pro WEB